STATISTICHE CATEGORIE DI APPARTENZA DEGLI ATLETI
  • Categorie Maschili  
  • Categorie Femminili  


Grafico Distribuzione Categorie Maschili
Tabella Categorie Maschili


Categoria Numero Atleti
SM2
SM354
SM405
SM456
SM5014
SM557
SM607
SM651
SM701
SM752
Grafico Distribuzione Categorie Femminili
Tabella Categorie Femminili


Categoria Numero Atlete
SF352
SF454
SF502
SF554
SF651
SF701