STATISTICHE CATEGORIE DI APPARTENZA DEGLI ATLETI
  • Categorie Maschili  
  • Categorie Femminili  


Grafico Distribuzione Categorie Maschili
Tabella Categorie Maschili


Categoria Numero Atleti
SM6
SM358
SM4015
SM4525
SM5013
SM5511
SM603
SM652
SM702
Grafico Distribuzione Categorie Femminili
Tabella Categorie Femminili


Categoria Numero Atlete
SF2
SF351
SF403
SF456
SF505
SF552
SF601
SF701